Smile Design Medical Expert Kft. Adatkezelési tájékoztatója

A Smile Design Medical Expert Kft. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adatkezelést folytat az alábbiak szerint.

1. Az adatkezelés célja

A weboldalon a konzultáció menüpontban – kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő bejelentkezés.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon és papíralapon történő adatbeviteli mezők kitöltésével, jelölőnégyzetek és választógombok megjelölésével, valamint az Adatkezelési tájékoztató ismeretében annak elfogadásával, önkéntesen és határozottan ráutaló magatartással kinyilvánít (hozzájárul).

3. Adatkezelő

Név: Smile Design Medical Expert Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 4-6. félemelet 1.
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 896406
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14269718241
E-mail: info@smileexpert.hu

4. Adatfeldolgozó és az adattovábbítás címzettje(i)

4.1. Adatfeldolgozó

Szolgáltatási szerződés alapján: Smile Design Medical Expert Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 4-6. félemelet 1.
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 896406
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14269718241
E-mail: info@smileexpert.hu

Az Adatfeldolgozó az 5. pont szerint kezelt adatokat az ott megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján teljes körű informatikai szolgáltatást nyújt, mely magában foglalja a kommunikációs alkalmazások üzemeltetését.

4.2. Az adattovábbítás címzettje(i)

Nincs.

5. Az adatkezelés jogalapja, kezelt adatok köre, a tárolás időtartama, továbbítás címzettje

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása: Név, E-mail cím, Telefonszám, az űrlap elküldésté követő 3 évig.

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az Ön által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő munkavállalói kezelik.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

7.2. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

· adatkezelés célja,

· az érintett személyes adatok kategóriái,

· az adatkezelés időtartama,

· arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,

· az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,

· a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait – rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Amennyiben Ön elektronikusan nyújtja be kérelmét, úgy az információkat széles körben használt elektronikus formában kapja meg, kivéve, ha azt másképp kéri.

7.3. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése („elfeledtetés”)

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha azok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok szükségesek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4. Az adatok zárolása (korlátozása)

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (korlátozza) amennyiben:

· vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét),

· az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását,

· az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A zárolás (korlátozás) addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt zárolás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

7.5. Tiltakozás

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná, ideértve a profilalkotást is.
Amennyiben Ön a személyes adatának kezelése ellen tiltakozással él, az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.6. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8. Adatbiztonság

Adatkezelő az Adatfeldolgozó közreműködésével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

a)amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az IT biztonsági szabályzatban foglaltaknak (IBSZ) megfelelően működjön vagy működjenek,

b)biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat,

c)valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról,

d)továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 10. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

A feltöltött állományokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozó útján a vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.

Az időszakos foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokhoz kapcsolódóan: a rendszer számítástechnikai elemei a RACKFOREST KFT. (XIII. kerület 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em.), mint Adatfeldolgozó szervertermében találhatók meg.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás),

b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),

c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás),

d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

9. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet bírósághoz jogorvoslatért, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: (+36-1) 391-1400
Telefax: (+36-1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.

Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az adatvedelem@mav-hev.hu elérhetőségen teheti meg.

10. Releváns jogszabályok:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
  • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
en_GBEnglish
Open chat
Üdvözlöm!
Miben tudok segíteni? Küldj üzenetet vagy telefonálj Ingyen!